Program wychowania przedszkolnego „Klucz do uczenia się” jest oparty na pedagogice wybitnego rosyjskiego psychologa, zwanego „Mozartem rosyjskiej psychologii”, Lwa Wygotskiego. Teoria poznania i nauczania Lwa Wygotskiego, zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowywanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego.

Psychologowie po wielu latach badań doszli do wniosku, że aby dzieci odniosło sukces w szkole i dorosłym życiu powinny we wczesnych latach swojego dzieciństwa rozwinąć trzy kluczowe umiejętności: samoregulacji, poznawcze i komunikatywne.

UMIEJĘTNOŚĆ SAMOREGULACJI – dziecko uczy się umiejętności tworzenia i realizacji planów oraz niezbędnych zachowań: ruchu lub bezruchu ciała,  skupienia uwagi,  określenia zachowań,  koordynacji wewnętrznych i zewnętrznych bodźców,  określenie ograniczeń własnego ciała,  panowanie nad własnym zachowaniem.

Dzięki ukształtowaniu takich zachowań dziecko nabywa zdolność kierowania własnymi myślami w sposób świadomy, celowy i zaplanowany po to, aby przejść do trudniejszych zadań.

Dziecko z rozwiniętą samoregulacją potrafi uczyć się „na żądanie”: uczy się wtedy kiedy nauczyciel tego wymaga,  uczy się tego, co powiedział nauczyciel,  plan nauczyciela staje się jego planem,  jest ciekawe, jest chętne do próbowania i podejmowania ryzyka,  chce się uczyć dla własnej przyjemności,  jest gotowe do poświęceń i wytrwałości.

UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE – to rozwój intelektualny i kreatywny. Program Klucz do uczenia się rozwija u dziecka wszystkie rodzaje inteligencji:

matematyczno-logiczną,

ruchową,

językową,

wizualno-przestrzenną,

muzyczną,

intrapersonalną (refleksyjną),

interpersonalną,

przyrodniczą.

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKATYWNE – to nabywanie przez dziecko umiejętności rozumienia innych i bycia zrozumiałym. Służy temu praca w parach, refleksja grupowa, praca zespołowa, wspólne sukcesy, wspólna zabawa, czy wcielanie się dziecka w rolę projektanta, inspektora, budowniczego.

Program Klucz do uczenia się to jedyny w Polsce program, który w ramach wychowania przedszkolnego rozwija te kluczowe umiejętności.

Konstrukcja programu umożliwia tworzenie warunków do podejmowania przez dziecko wyzwań, których realizacja sprawia przyjemność i motywuje do dalszej pracy, zapewnia satysfakcję uczestnictwa w pełnej niespodzianek przygodzie, wyzwala kreatywność, ćwiczy posiadane i nowe kompetencje. Program pozwala dziecku posiąść i w wybrany sposób stosować narzędzia niezbędne do poznawania świata, zdobywania wiedzy i umiejętności, osiągania celów.

Nauczyciel zainteresowany realizacją programu ma sposobność skorzystać z oferty wspierania dziecka w jego rozwoju poprzez tworzenie sytuacji adekwatnych do dziecięcych możliwości rozwojowych, wykorzystując zabawę, jako aktywność typową dla wieku rozwojowego swoich podopiecznych. Poprzez sekwencje zaplanowanych działań, bez sztucznego przyspieszania procesów rozwojowych, ma wpływ na rozwijanie umiejętności komunikacji, samoregulacji i poznawcze małych dzieci. Kierując procesem uczenia się przygotuje do wyzwań edukacyjnych, z jakimi przedszkolak zmierzy się w szkole i dorosłym życiu.

Program Klucz do uczenia się daje nauczycielom gwarancje sprostania wymaganiom podstawy programowej wychowania przedszkolnego, opublikowanej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r. Nr 4, poz. 17.), gdyż zmierza ku osiąganiu celów i zawiera treści korespondujące z oczekiwaniami ustawodawcy.

Program pod nazwą Key to Learning od lat realizowany jest w Wielkiej Brytanii. Obserwuje się, że już najmłodsze dzieci, wprowadzane w odkrywanie świata za pomocą programu, robią błyskawiczne postępy, z łatwością uczą się konkretnych umiejętności, dużo szybciej rozumieją język znaków i symboli, w którym funkcjonuje współczesny człowiek. Potrafią też analizować i wyciągać wnioski, zrozumieć powody postępowania ludzi i przy tym kreatywnie rozwiązują problemy.