Pierogi – konkurs online

 

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO

KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,MOJE ULUBIONE PIEROGI”

Organizator: „U SCHABIŃSKIEJ-CHYROWA SKI sp. z o.o.” w Chyrowej k. Dukli

  1. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i średnich.
  2. Cele konkursu:

– zainteresowanie dzieci tematyką najbardziej charakterystycznego i znanego polskiego dania jakim są pierogi

– rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności i wrażliwości estetycznej, – promowanie dzieci plastycznie uzdolnionych, – prezentacja twórczości dziecięcej.

  1. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik komputerowych i przestrzennych) należy zrobić zdjęcie lub skan pracy i wysłać w formie elektronicznej poprzez formularz elektroniczny na stronie http://chyrowaski.pl/

Dopuszczalny rozmiar przesyłanego pliku: 2MB

Dopuszczalne formaty plików: jpg, jpeg, pdf

Wymaga nazwa pliku: Imie_Nazwisko autora pracy.jpg

Każdy z uczestników może przesłać tylko jedną pracę plastyczną!!!

(w przypadku nadesłania większej ilości prac tylko pierwsza weźmie udział w konkursie)

  1. Warunkiem dopuszczenia pracy do wzięcia udziału w konkursie jest:

➢ nadesłanie pracy plastycznej drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie http://chyrowaski.pl/w wyznaczonym terminie,

➢ uzupełnienie „Metryczki pracy konkursowej”,

WAŻNE: w przypadku uczestników niepełnoletnich na metryczce obowiązkowy jest uzupełnienie danych rodzica/opiekuna prawnego autora pracy.

 

  1. Termin rozpoczęcia konkursu: 16.03.2020 r.

Termin nadsyłania prac upływa 17.04.2020 r. o godz.12:00

Adres formularza zgłoszeniowego: http://chyrowaski.pl/

  1. Komisja konkursowa przyzna NAGRODĘ GŁÓWNĄ w trzech kategoriach: I kategoria – dzieci przedszkolne i młodsze II kategoria – uczniowie szkół podstawowych III kategoria – uczniowie szkół średnich
  2. Kryteria oceny prac: – estetyka, staranność wykonania oraz wkład pracy, – inwencja twórcza uczestnika konkursu, oryginalność oraz pomysłowość, – samodzielne wykonanie. 2

 

  1. Wyniki konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej http://chyrowaski.pl/ po 24.04.2020r.

NAGRODY!!!!!!

Każdy uczestnik konkursu za nadesłaną pracę otrzyma drogą elektroniczną DYPLOM (na adres wskazany w metryczce). Dyplom upoważni autora pracy do osobistego i jednokrotnego odbioru małej porcji pysznych pierogów w „Gościńcu-Chyrowianka” w Chyrowej po okazaniu dyplomu.

Ponadto w każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana NAGRODA GŁÓWNA:

bezpłatny weekend dla całej rodziny autora pracy (rodzice + rodzeństwo) w „Gościńcu-Chyrowianka” w Chyrowej 40, 38-450 Chyrowa z pełnym wyżywieniem i dodatkowymi atrakcjami.

Klauzula informacyjne:

Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu oraz jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku autora pracy oraz rodzica/opiekuna na potrzeby konkursu. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik oraz jego rodzic/opiekun wyrażają zgodę na ujawnienie danych podczas ogłoszenia wyników konkursu oraz we wszystkich materiałach promocyjnych Organizatora. Nadesłane prace pozostają własnością Organizatora, którzy zastrzega sobie możliwość ich publikowania i powielania.

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest „u Schabińskiej-Chyrowa-Ski sp. z o.o.” z siedzibą pod adresem Chyrowa 40, 38-450 Chyrowa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia konkursu. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu i pużniejszych działań promocyjnych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję oraz że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia i przeniesienia, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania wynikającym z art. 15-20 RODO.

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych zawartych w formularzu przez Organizatora w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu plastycznego „Moje ulubione pierogi”.

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku uczestnika i rodzica/opiekuna oraz danych osobowych na stronach internetowych Organizatora, w wydawnictwach własnych, w lokalnych mediach do celów związanych z promowaniem działalności „U Schabińskiej-Chyrowa Ski” w Chyrowej.

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 510 925 000

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!